Integritetspolicy

Hantering av GDPR
Hos oss på Smultron är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster samt för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.

I denna Integritetspolicy innefattar termen “behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.


Med “Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679).
Med ”Personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person
(“registrerad”).

1. Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?
SPG TeleCom AB är den juridiska enheten som ansvarar för all insamling och behandling av dina personuppgifter i anslutning till de tjänster som tillhandahålls under varumärket Smultron.

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vi strävar alltid efter att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften:
1. Teckna och administrera mobilabonnemang
2. Inhämta kreditupplysning
3. Leverera våra produkter och tjänster
4. Sköta fakturering och betalning
5. Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om våra produkter eller tjänster.
6. Tillhandahålla kundservice, bland annat service relaterad till köp av tjänster och produkter, uppfylla
garantiskyldigheter och för att hantera eventuella frågor eller klagomål.
7. Samla in och analysera statistik.
8. Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.
9. Marknadsföring
10. På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Smultron samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför våra tjänster.

• Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-maildress och telefonnummer.
• Abonnemangsinformation såsom kundnummer, typ av abonnemang, och när abonnemanget
registrerades eller ändras.
• Kundval avseende inställningar för marknadsföring och personliga erbjudanden.
• Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell
rabatt och köphistorik.
• Betalningsuppgifter
• Finansiell information såsom kreditupplysningar.
• Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal,
anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.

4. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter om dig som kund?
Smultron samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, pratar med någon av våra säljare, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Smultron och lämnar uppgifter om dig. Utöver de uppgifter som Smultron samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitutet Creditsafe och annan information från upplysningsföretag som merinfo.se.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679 (“GDPR”) ska all behandling av personuppgifter berättigas av en rättslig grund för behandling. Behandling av personuppgifter berättigas genom att:
• behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse med dig (t.ex. behandla dina betalningar, tillhandahålla en tjänst eller leverera din beställning);
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa en relevant laglig skyldighet;
• behandlingen ligger i våra berättigade kommersiella intressen med förbehåll för dina intressen och
grundläggande rättigheter; eller
• du har samtyckt till behandlingen.
När rätten till databehandling grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed förhindra behandlingen.

6. Dina rättigheter
Smultron kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta till, ta bort eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med intresseavvägning som rättslig grund. Om du motsätter dig sådan behandling fortsätter vi bara att behandla dina personuppgifter om det finns legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss, se kontaktinformation nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

Du har också rätt att begära:
a) Åtkomst till dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över de
personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom skriftlig begäran, få en utskrift av vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och information om vem vi har lämnat ut din information till.
b) Korrigering av dina personuppgifter: Vi kommer att korrigera eventuell felaktig eller ofullständig
information som vi har lagrat om dig så snart som möjligt på din begäran.
c) Radering av dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om det inte längre är nödvändigt att lagra dem för det ändamål de samlades in för. Denna
rättighet begränsas dock av det faktum att det kan finnas rättsliga krav som hindrar oss från att
omedelbart radera dina personuppgifter, till exempel redovisnings- och skatteregler. I så fall kommer vi
att sluta behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att följa tillämplig lagstiftning.
d) Begränsning av databehandling: Detta innebär att dina personuppgifter endast får användas för
specifika ändamål som du har godkänt. Du kan till exempel begära en begränsning när du anser att din
information är felaktig och du har begärt en korrigering enligt denna integritetspolicy. Under tiden som
uppgifternas riktighet undersöks kommer behandlingen att vara begränsad.
e) Dataportabilitet: Detta innebär att du har rätt att, under vissa förhållanden, extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan
personuppgiftsansvarig.

7. Säkerhet och informationsöverföring
Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.
Vi åtar oss att utveckla, implementera, upprätthålla, övervaka och uppdatera ett rimligt program för
informationssäkerhet, men inget sådant program är perfekt. Med andra ord kan inte alla risker elimineras helt. Datasäkerhetsincidenter och brott kan uppstå på grund av sårbarhet, brottsligt utnyttjande eller andra faktorer som inte rimligen kan förhindras.

8. Överföring av personuppgifter till tredje part Smultron kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Smultron, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen
av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.
Smultron samarbetar till exempel med återförsäljare som hjälper oss med försäljning, och vi använder vi oss av samarbetspartners för både distribution och fakturering. När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för de ändamål som vi bestämmer och enligt särskilda instruktioner från oss.

Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen instruerat dem att göra. Ibland behöver vi även överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Smultron att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Smultron kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi behåller information om våra kunder så länge vi har ett giltigt avtal och 12 månader därefter eller tills du ber oss sluta använda den. Vi kommer dock behålla de personuppgifter som krävs för att säkerställa att vi följer dina önskemål om att vi inte längre ska använda din personliga information och att vi respekterar din rätt till radering. Vi måste till exempel behålla din begäran om att raderas även om den innehåller dina personuppgifter tills du inte längre är vår kund.

Därutöver kan Smultron komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

10. Policyförändringar
Det är möjligt att vi då och då ändrar på denna integritetspolicy. Aktuell policy finns alltid på vår hemsida och vi uppmuntrar dig att se över denna policy regelbundet. Denna policy ändrades senast den 18 februari 2021.

11. Kontakta oss
För att utöva några av dina rättigheter som beskrivs ovan eller om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter
till Integritetskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.